امروز چهارشنبه 28 شهریور 1397

اعضای کمیته داوران همایش

ردیفنام و نام خانوادگینام دانشگاه
1مهدی نیکودانشگاه ارومیه
2مرتضی الماسیدانشگاه آزاد اسلامی-علوم و تحقیقات تهران
3حسین باخدادانشگاه آزاد اسلامی-علوم و تحقیقات تهران
4بابک بهشتیدانشگاه آزاد اسلامی-علوم و تحقیقات تهران
5علیمحمد برقعیدانشگاه آزاد اسلامی-علوم و تحقیقات تهران
6حمیدرضا اخواندانشگاه باهنر کرمان
7محمدهادی خوش تقاضادانشگاه تربیت مدرس
8غلامحسن نجفیدانشگاه تربیت مدرس
9برات قبادیاندانشگاه تربیت مدرس
10احمد بناکاردانشگاه تربیت مدرس
11سعید میناییدانشگاه تربیت مدرس
12محمدعلی سحریدانشگاه تربیت مدرس
13محسن برزگردانشگاه تربیت مدرس
14حسن احمدیدانشگاه تربیت مدرس
15محمدحسین عزیزیدانشگاه تربیت مدرس
16علی جعفریدانشگاه تهران
17شاهین رفیعیدانشگاه تهران
18اکبر عرب حسینیدانشگاه تهران
19جعفر مساحدانشگاه تهران
20کرامت ا... رضاییدانشگاه تهران
21محمد حجتیدانشگاه رامین اهواز
22محمد حجتیدانشگاه رامین اهواز
23سپیده خراسانیدانشگاه شهید با هنر کرمان
24محمود امین لاریدانشگاه شیراز
25غلامرضا مصباحیدانشگاه شیراز
26مرضیه موسوی نسبدانشگاه شیراز
27مهرداد نیاکوثریدانشگاه شیراز
28امیرحسین گلی دانشگاه صنعتی اصفهان
29احمد رجاییدانشگاه صنعتی شاهرود
30محمدباقر حبیبیدانشگاه فردوسی مشهد
31محمدعلی رضویدانشگاه فردوسی مشهد
32فخری شهیدیدانشگاه فردوسی مشهد
33ناصر صداقتدانشگاه فردوسی مشهد
34فریده طباطبائیدانشگاه فردوسی مشهد
35محمدرضا عدالتیاندانشگاه فردوسی مشهد
36رضا فرهوشدانشگاه فردوسی مشهد
37آرش کوچکیدانشگاه فردوسی مشهد
38محبت محبیدانشگاه فردوسی مشهد
39مصطفی مظاهریدانشگاه فردوسی مشهد
40محمد جواد وریدیدانشگاه فردوسی مشهد
41مهران اعلمیدانشگاه منابع طبیعی گرگان
42علیرضا صادقی ماهونکدانشگاه منابع طبیعی گرگان
43یحیی مقصودلودانشگاه منابع طبیعی گرگان
44عادل میر مجیدیموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
45هومن شریف نسبموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
46افشین ایوانیموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
47احمد شریفیموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
48بهاره جمشیدیموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
49یونس الموتیموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی